Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

Nasze działania
w związku z pandemią
COVID-19

Sprawdź naszą politykę
bezpieczeństwa, którą
wprowadziliśmy w trosce
o naszych Gości.

Czytaj więcej

REGULAMIN HOTELU SMILE

REGULAMIN HOTELU SMILE***


§ 1  Przedmiot regulaminu
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Smile*** w miejscowości Szczawnica.
Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i hotelu oraz zasady przebywania na terenie hotelu.
Regulamin dostępny jest w recepcji głównej, informatorze w pokoju hotelowym oraz na stronie internetowej hotelu www.hotelsmile.pl
Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zadatku, wpłaty całej należności
za pobyt lub podpisania karty pobytowej.


§ 2 Doba hotelowa
Pokój jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
Przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na 1 dobę, jeśli gość nie określił inaczej.
Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00
dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
Hotel uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
Przedłużenie pobytu kosztuje 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 19.00.
Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane automatycznie jako przedłużenie doby pobytu.

§ 3 Usługi hotelu
Hotel świadczy bezpłatne usługi w zakresie: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, usługę budzenia, przechowywania
rzeczy wartościowych w depozycie recepcji głównej, przechowywania bagażu gości zameldowanych w hotelu.
Pytania i uwagi związane z pobytem w Hotelu Goście mogą kierować bezpośrednio do Recepcji Głównej Hotelu Za całościową opiekę
nad Gośćmi w Hotelu odpowiada Dyrektor Hotelu bądź wyznaczony przez niego Manager. Poza godzinami pracy Dyrektora lub
wyznaczonego Managera za wszelkie sprawy związane z pobytem Gości odpowiada Recepcja Główna Hotelu


§ 4 Rezerwacja i rejestracja w Hotelu
Podstawą do zarejestrowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty
pobytowej. Hotel informuje, że dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane bądź skanowane.
Hotel ma prawo do dokonania przy rejestracji preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego do kwoty
należności za cały pobyt. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonym w potwierdzeniu rezerwacji zadatku w
terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.
W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.
Hotel może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin hotelowy.
Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.


§ 5 Odpowiedzialność hotelu
Hotel odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu hotelowego. W pozostałych przypadkach związanych z
utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości Hotelowych obowiązują przepis kodeksu cywilnego
Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych,
przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały
zaparkowane na niestrzeżonym parkingu hotelowym. Hotel nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie
zaparkowanym na parkingu hotelowym.


§ 6 Odpowiedzialność Gości
Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni
ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady,
hotel może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
O zaistniałych szkodach powstałych w hotelu należy niezwłocznie powiadomić recepcję hotelu .
Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń
technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel ma prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za
powstałe szkody również po jego wyjeździe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego w
skutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia.


§ 7 Pokój
Gościom hotelowym w ramach opłaty za nocleg przysługuje bezpłatna butelka wody mineralnej na dobę
W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów
wybuchowych czy drażniących. Ze wzglądu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń
niestanowiących wyposażenia pokoju, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.

Zmianę ustawienia wyposażenia pokoju proszę uzgodnić z obsługą hotelu.
Gościom zabrania się wynoszenia poza teren hotelu przedmiotów stanowiących wyposażenie hotelu. Istnieje możliwość zakupu
niektórych elementów wyposażenia (np. szlafroki czy ręczniki). O szczegółach informuje Recepcja Główna
Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00 – 22.00.
Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w pokoju na odpłatne
dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.
Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Recepcja wydaje duplikat klucza do pokoju na
podstawie karty pobytu i dowodu tożsamości


§ 8 Przedmioty pozostawione
Przedmioty pozostawione w hotelu będą odsyłane na koszt Gościa oraz na wskazany przez niego adres.
W przypadku braku dyspozycji, hotel będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele
charytatywne lub do użytku publicznego. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.


§ 9 Reklamacje

Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Gościom w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
Reklamacja powinna być złożona w recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień, co umożliwi pracownikom poprawę w standardzie świadczonych usług lub przesłana listem poleconym na adres Hotelu niezwłocznie po zakończeniu pobytu.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

dane Gościa i numer pokoju jeżeli reklamacja dotyczy pokoju,
przedmiot reklamacji i żądanie objęte reklamacją,
okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli Hotel bezzwłocznie nie usunie zgłaszanych przez Gościa zastrzeżeń, wówczas Hotel w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Gościa ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.


§ 10 Postanowienia dodatkowe
Na terenie całego hotelu obowiązuje całkowity (obejmujący również balkony i tarasy pokojowe) zakaz palenia poza miejscami do tego
wyznaczonymi. W przypadku palenia w pokoju zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca
czyszczenie i wietrzenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.
Hotel jest dostępny również dla zwierząt domowych (pobyt zgodnie z regulaminem w wyznaczonych pokojach i za dodatkową opłatą
– ilość miejsc ograniczona i tylko za wcześniejszą rezerwacją). Pupile nie zgłoszone wcześniej i dla których nie została potwierdzona
rezerwacja w dedykowanych pokojach nie będą mogły przebywać na terenie Hotelu
Wszystkie szkody w mieniu hotelu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a
ich kosztami będą obciążeni właściciele.
Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 300zł
W hotelu obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.


§ 11 Informacja o danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Smile M. Dróżdż Sp. J. ul. Główna 234, 34-460 Szczawnica. Dane osobowe
Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarza
nia danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez
Hotel. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania mo
nitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwo Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu lub w jego okolicy.
W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Hotel
może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług lub zapewnienia komfortu Gościa
bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z sukcesywną
poprawą świadczonych przez hotel usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest
usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Hotel informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz
ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia
zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
Hotel informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma
prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia
danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak
również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.
Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Hotel informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.
Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie ul Stawki 2. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących
przetwarzania przez Hotel, Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: marketing@hotelsmile.plREGULAMIN REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

Niniejszy dokument (zwany dalej „regulamin”) reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w Hotelu Smile, zlokalizowanym przy ul. Głównej 234, 34–460 w Szczawnicy, dalej nazywanego „Hotel”

Dane rejestrowe podmiotu:
HOTEL SMILE M DRÓŻDŻ SPÓŁKA JAWNA
REGON: 368510836, NIP: 6783170430, KRS: 0000698267

Regulamin obejmuje świadczenie wszystkich usług świadczonych przez Hotel, w tym usług noclegowych dostępnych w pensjonacie, który znajduje się na tej samej posesji oddalony ok. 50m od głównego budynku hotelu.

Ceny podane na stronie hotelu  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie transakcje zawierane są w walucie PLN.

Rezerwacji pobytu można dokonać przy pomocy jednej z metod:

1. Telefonicznie – każda rezerwacja dokonana drogą telefoniczną traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Wszelkie szczegółowe dane (w tym warunki rezerwacji) zostaną przesłane drogą mailową
2. Mailowo – otrzymując w odpowiedzi ofertę cenową oraz warunki rezerwacji
3. Przy pomocy systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej hotelu
4. Poprzez firmy, agencje lub portale pośredniczące
Rezerwacje wskazane w punktach 1, 2 i 3 powyżej są rezerwacjami wstępnymi. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku lub w określonych przypadkach, pełnej wartości rezerwacji.

Zadatek należy wpłacić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. W przypadku ofert specjalnych, świąt, długich weekendów, mogą obowiązywać inne zasady rezerwacji i anulacji.

Zadatek nie podlega zwrotowi.

Wpłata zadatku i tym samym skuteczne dokonanie rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w regulaminie oraz zapoznanie się z regulaminem hotelu.

Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

Skrócenie pobytu nie jest podstawą do rekompensaty.

W przypadku skrócenia pobytu, Gość zobowiązuje się pokryć pełną wartość rezerwacji — również niewykorzystanych nocy.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonaną rezerwację.

Do złożenia rezerwacji wymagane jest wpłacenie 40% zadatku.

Bezkosztowa anulacja lub zmiana terminu pobytu, możliwa jest do 14 dni przed przyjazdem i musi zostać złożona mailowo. Kwota zadatku zostanie zwrócona w formie vouchera(ważny 3 miesiące) na poczet kolejnej rezerwacji.

Oferty opublikowane na stronie, systemie rezerwacyjnym, przedstawione drogą telefoniczną lub osobiście nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego. Oferta cenowa hotelu, do czasu potwierdzenia, może ulec zmianie.

Dyrekcja Hotelu SMILE